Политика на поверителност » Храна и Баланс

Политика на поверителност

 

Hranaibalans.com e сайт , в което се публикуват авторски рецепти под формата на текст, видео и снимков материал, полезни съвети и новини.  Защитата и поверителността на Вашите лични данни е от особено значение за нас.

С тази политика целим да Ви информираме относно обработката на лични данни, които събираме от посетителите на https://hranaibalans.com/. Личните данни обхващат цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице. Това включва информация като име, адрес, електронна поща, пощенски адрес или телефонен номер. Информация, която не е пряко свързана с Вашата самоличност, напр. броят на потребителите на интернет сайта не попада в този обхват.

Ние уважава и зачита неприкосновеността на личния живот на всички потребители на уебсайта. Настоящата политика за защита на личните данни описва начините и условията, при които hranaibalans.com обработва и използва Вашите лични данни. Препоръчваме ви да прочетете тази политика за защита на личните данни, за да получите повече информация относно обработката и използването на личните Ви данни.

 

Приложимо законодателство към тази Политика за защита на личните данни е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и отменяне на Директива 95/46 / ЕО („Общ регламент за защита на данни“ или „ОРЗД “) и българското законодателство в областта на защитата на лични данни.

Кои сме ние?

Администратор на Вашите лични данни по смисъла на ОРЗД и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) в България е фирмата „Димартива „ЕООД  ЕИК :BG203701962,  със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Тота Венкова“ № 25. Фирмат  (наричано по-долу Дружеството).

„Фондация Храна и Баланс   ,,е  Доставчик/Партниор, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК206848939 , със седалище и адрес на управление: гр. Габрово ул. Арх. Атанас Донков“ № 15 .

Как да се свържете с нас?

В случай, че имате въпроси и/или искания, свързани с Ваши лични данни, които Дружеството обработва, може да се свържете с нас на адрес адрес: гр. Габрово,пк. 5300  ул. Тота Венкова“ № 25, email: [email protected].    

Дружеството уважава поверителността на личните Ви данни.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички данни, обработвани от Дружеството, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб-страница поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Какво представлява политиката за защита на личните данни?

Тази политика за защита на личните данни има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Дружеството включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни и как може да ги упражните?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за защита на личните данни?

С тази Политика за защита на личните данни Дружеството декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво представляват личние данни?

Всяка информация и данни, чрез които може да се идентифицира физическо лице, пряко или непряко попада под дефиницията за лични данни.

Така напр. непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ и др.

„Чувствителни лични данни“ са данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

„Данни относно специални категории субекти“ са данни, отнасяши се до специални категории субекти (например лични данни на деца), за които Дружеството полага допълнителни мерки за защита.

Какви лични данни събира Дружеството за вас?

Категории лични данниВидове
Информация за ВасИме, презиме, фамилия
КонтактиЕлектронна поща, телефонен номер (при покупка на стоки от online магазина на hranaibalans.com)
АдресТочен физически адрес за доставка при покупка на стоки от online магазина на hranaibalans.com
Технически данниТехнически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата
Бисквитки (Cookies)Данни, събирани от Бисквитки (Cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви
Други данниДруги лични данни, които може да предоставите свободно чрез публикуването на коментар в уеб-страницата ни или при заявка за покупка на стоки от online магазина на hranaibalans.com

Дружеството не събира чувствителни категории лични данни, тъй като такива не са необходими за използването на нашия уебсайт или закупуването на стоки от online магазина на hranaibalans.com. В случай, че чувствителни категории лични данни бъдат предоставени от Вас в хода на комуникацията Ви с Дружеството или публикуването на коментар на уеб-страницата ни, то същите ще бъдат изтрити в максимално кратки срокове, след като бъде установено обработването им.

На какво основание Дружеството обработва личните ви данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като се свържете с нас или използвате формата за контакт, достъпна на нашия уеб сайт.

При покупка на стоки от online магазина на hranaibalans.com , Дружеството обработва вашите лични данни на основание изпълнението на договорно отношение за покупко-продажба на стоки от разстояние.

Дружеството може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

За какви цели събираме вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за гарантиране на надлежното функциониране на уеб сайта ни, както и с цел да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви предоставим функционалностите на нашата уеб-страница;
 • За да Ви осигурим достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
 • За да може да използвате нашия online магазин, съответно да Ви бъде надлежно доставена поръчаната стока;
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим уеб базираното съдържание, към което имате интерес.

По какъв начин обработваме личните ви данни?

При осъществяване на посещение на уебсайта от Ваша страна, Дружеството обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, по следните начини:

 • чрез попълване от Ваша страна на формата за контакт на нашия уебсайт или публикуването на коментар;
 • чрез регистрация и попълване на вашите данни, необходими за поръчка и доставка на стока от нашия online магазин;
 • чрез осъществяване на email кореспонденция между наши служители и Вас;
 • чрез използване на нашата Facebook страница;
 • чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър.

Колко време съхраняваме и обработваме вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът за съхранение на личните данни може да бъде различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок до отпадане на основанието ни за обработване. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.

На кого можем да предаваме предоставените от вас лични данни?

Дружеството се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на законови задължения. Дружеството се задължава да не разкрива Ваши лични данни на трети страни, намиращи се извън Европейския Съюз при липса на съответните адекватни мерки за защита на данните.

Какви са вашите права относно предоставените лични данни и как може да ги упражните?

Вие имате следните права относно Вашите лични данни, които се обработват от Дружеството:

 1. Право на достъп;
 2. Право на коригиране;
 3. Право на преносимост на данните;
 4. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 5. Право да се иска ограничаване на обработването;
 6. Право на възражение срещу обработването на лични данни;
 7. Право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, независимо дали това обработване включва и профилиране.

Може да упражните всяко едно от гореописаните права като подадете официално запитване на адрес: гр. Габрово , ул. „Тота Венкова“ № 25 или email: [email protected]. За упражняване на Вашите права е необходимо по безспорен начин да се констатира самоличността на заявителя на искането за упражняване на права.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Промени в политиката за защита на личните данни

Настоящата политика може да бъде актуализирана периодично, за да отразява промените в практиките за защита на личните данни. Дружеството се задължава да Ви уведоми за всички съществени промени в тази политика за защита на личните данни.

Настоящата политика за защита на личните данни е актуализирана през 06.06.2023 година.

Политика за използване на бисквитки

Общи положения

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни https://hranaibalans.com/ В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на „бисквитките“ на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на „бисквитките“ ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването ѝ.

Деактивиране и изтриване на „бисквитки“

Браузърът Ви позволява да изтриете всички „бисквитки“ по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас

В този раздел можете да намерите общ преглед на „бисквитките“, които използваме.

 

Абсолютно необходими бисквитки

Определени „бисквитки“ са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашето съдържание чрез уеб-страницата. Тази категория включва, напр.:

 • „Бисквитки“, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;
 • „Бисквитки“, които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);
 • „Бисквитки“, които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);
 • „Бисквитки“, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Аналитични „бисквитки”

Използваме аналитични „бисквитки“, за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите, въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.

Рекламни „бисквитки”

Ние също използваме „бисквитки“ за рекламни цели. Профилите на поведение на потребителите, създадени с помощта на такива “бисквитки” (напр. кликване върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки за търсене) се използват от нас, за да Ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с Вашите интереси („реклама, базирана на индивидуалния интерес“).

Рекламни „бисквитки“ на трети страни

Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни “бисквитки”. Това позволява на нас и на трети страни да показваме на потребителите на нашата уеб-страница реклами, основаващи се на интереси, които се основават на анализ на вашето поведение на ползване (напр. кликвания върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки), като това не се ограничава само до нашите онлайн оферти.

„Бисквитки“ при препращане

Нашите партньори за проследяване на препращания задават „бисквитки“ на компютъра Ви („бисквитка при препращане“), в случай че сте достигнали нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Тези “бисквитки” обикновено губят валидността си след 30 дни. В случай, че посетите определени страници, които хостваме, и че „бисквитката“ все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите може да видим, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата и е препратен на страницата ни. Информацията, събрана чрез „бисквитката“ за препращане, се използва за създаване на статистически данни за препращанията и за определяне на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са препратени към страница, която е снабдена с маркер за проследяване на препращанията.

Анализ на уеб пространството

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашата уеб-страница, за да я направим по-достъпна, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.

За тази цел използваме инструментите за уеб анализ, описани в тази точка.

Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични бисквитки или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.

По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента.

Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват „бисквитки“ за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.

Освен това, като цяло можете да предотвратите създаването на потребителски профили, като деактивирате използването на бисквитки.

Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си

Количка
0
  0
  Вашата количка
  Вашата количка е празнаВърнете се в Магазин