Общи условия » Храна и Баланс

Общи условия

Моля да се запознаете внимателно с настоящите Общи условия, преди да използвате сайта www.hranaibalans.com , собственост на Димартива ЕООД

Общи условия и правила за ползване на сайта www.hranaibalans.com :

 1. ЗA ПЛАТФОРМАТА

Платформата https://hranaibalans.com/ е собственост на фирмата „Димартива „ЕООД  ЕИК :BG203701962,  със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Тота Венкова“ № 25. Фирмат по-долу се нарича Доставчик.

1.1 Фондация „Храна и баланс“ ЕИК 206848939,  със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Арх. Атанас Донков“ № 15. Фондацията по-долу се нарича Доставчика/Партньор на https://hranaibalans.com/online/

 1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между:

2.1. Платформата https://hranaibalans.com/ , от една страна, и

2.2. Ползвателите на „hranaibalans.com”, от друга страна.

Тези Oбщи условия обвързват всички лица, които ползват „hranaibalans” и/или извършат регистрация за ползване на уеб сайта с адрес www.hranaibalans.com.

 1. При използване на https://hranaibalans.com/ лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.
 2. Приемането на Общите условия се извършва с маркирането на полето за отметки „Запознах се с политиката за поверителност и общи условия“ в рамките на процедурата по регистрация и след като Ползвателят е въвел изискваните лични данни. Лицата, извършили тези действия, се съгласяват и изцяло приемат настоящите Общи условия, които ще се считат за станали им известни.
 3. Настоящите Общи условия уреждат:
 • Условията за ползване на уебсайта hranaibalans.com от Ползвателите на предлаганите от него стоки/услуги;
 • Условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Ползвателите на платформата и Доставчика;
 • Правата и Задълженията на Доставчика и на Ползвателите по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително и сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки/услуги, тяхното заплащане и получаване, условията и редът за предявяване на рекламации и връщане на закупени стоки и/или услуги.
 1. Общите условия са публикувани на видно място на сайта www.hranaibalans.com и са достояние на всеки посетител.
 1. ДЕФИНИЦИИ
 2. „Интернет сайт/уебсайт/сайт“ е обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. Представлява съвкупност от интернет страници, които се зареждат в браузъра на Потребителя при изписване на електронния адрес www.hranaibalans.com.
 3. Интернет страницата е съставна и обособена част от уебсайт.
 4. „Потребител“ на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път.
 5. „IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
 6. „Интерфейс“ е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който Потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
 7. „Платформа“ е съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на Потребителя до възможностите на интернет пространството.
 8. „Браузър“ е компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове интернет протоколи за пренос на данни.
 9. „Информационна система / Система“ е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.
 10. Сайт: – е уеб страницата /домейн/ hranaibalans.com и неговите поддомейни.
 11. Профил – част от сайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена при регистрацията му.
 12. Лични данни – са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

 

 • ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА
 1. Сайтът е електронен магазин, достъпен в Интернет на следния адрес: https://hranaibalans.com/magazin/ , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на сайта стоки и услуги, включително и:
 • Да извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане на сайта hranaibalans.com и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да преглеждат стоките и услугите , техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоки и/или услуги, предлагани на hranaibalans.com;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори със сайта hranaibalans.com съгласно поддържаните от сайта електронни разплащателни средства.

При заплащане от страна на Ползвателя на цената на поръчана от онлайн магазина стока/услуга с един от следните способи: Наложен платеж; Visa card; Master card; Банков превод; Плащане на каса – валутата на плащанията с банкова карта е български лев (BGN). Ползвателят е длъжен да се запознае и съгласи с Общите условия за използване на услуги за електронни разплащания чрез Интернет страницата, които са достъпни. Приемането на Общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето за отметки „Запознах се с политиката за поверителност и Общи условия“, с което Ползвателят декларира, че е запознат с тях и ги приема;

 • Да получават информация за нови стоки и услуги, предлагани от hranaibalans.com;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори със сайта hranaibalans.com чрез интерфейса на страницата на сайта, достъпна в Интернет;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, чрез интерфейса на страницата на сайта в Интернет;
 • Системата на сайта позволява на търговци- партньори на сайта да предлагат собствени продукти и услуги на сайта. Поръчките за продукти и/или услуги, предлагани от Партньори, се прехвърля към партньора и продуктите се доставят директно от него, заедно с всички придружаващи документи. Търговските условия, таксите, политиката по връщане и гаранциите могат да варират според отделните Партньори и да се различават от тези, които важат за продуктите, предлагани директно.
 1. Публикуването на стоки/услуги на сайта www.hranaibalans.com се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до Доставчика за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл.290, ал.1 от Търговския закон.
 2. Доставчикът доставя стоки/услуги и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. Партньорите са длъжни да продават чрез сайта https://hranaibalans.com/online/ при строго спазване на настоящите Общи условия само продукти и/или услуги, които покриват законодателните изисквания, да дават вярна и актуална информация относно характеристиките им, мястото на доставка, сроковете на доставка, дължимите данъци, други услуги и тяхната стойност. Партньорите са длъжни незабавно да актуализират Интернет платформата на сайта с цялата информация, отнасяща се до наличността на продуктите. Партньорите носят отговорност както пред Ползвателите, така и пред трети страни(физически лица, дружества, компетентни органи и т.н.) за качеството и съответствието на продуктите, включително да изпълнява задължението за даване на гаранция за доставените продукти/услуги. Партньорите гарантират продажбата и доставката на продуктите в съответствие с всички приложими законодателни разпоредби. Партньорите са длъжни да понасят правните последици за неизпълнението на своите договорни задължения, водещо до налагането на глоби за сайта www.hranaibalans.com, включително да понесат отговорност за всяка щета, претърпяна от сайта поради качеството на доставяните продукти и/или продажбата на продукти в нарушение на законови изисквания и да отговарят самостоятелно, без да ангажират отговорността на сайта www.hranaibalans.com. Партньорите са длъжни да носят отговорност за достоверността, точността и качеството на предоставената и показаната информация относно качествата и характеристиките на всеки отделен продукт. В случай на несъответствие между физическия продукт и предоставената информация, Партньорите ще бъдат единствени отговорни за такива разлики, поемайки задължението да компенсират всяка щета, причинена на Ползвател, трети страни и сайта www.hranaibalans.com .
 3. 1. Ползвателите отправят оферта за сключване на договор за покупко-продажба на стоки и/или услуги, предлагани от сайта www.hranaibalans.com чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://hranaibalans.com/magazin/, https://hranaibalans.com/online/ След приемането на офертата от Доставчика по реда на настоящите Общи условия, договорът се счита за сключен (на български език) и се съхранява в базата данни на Доставчика.
 4. 2. По силата на сключения с Ползвателя договор за покупко-продажба на стоки и/или услуги Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на стоки и/или услуги, определени от него чрез интерфейса.
 5. 3. На Ползвателите се предоставя правото да поправят грешки при въвеждането на информация, не по-късно от отправяне на своето предложение за сключване на договора с Доставчика. Доставчикът се ангажира с осигуряване на подходящи, ефективни и достъпни средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора, както следва: предоставя се възможност за премахване на избран артикул в кошницата за покупки; добавяне на артикули в кошницата за покупки; увеличаване или намаляване на поръчаното количество от определен артикул; възможност за промяна на адреса за доставка или на избрания метод за плащане.
 6. 4. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки и/или услуги съгласно условията, определени на сайта www.hranaibalans.com, настоящите Общи условия и общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата.

4.5. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на сайта в Интернет при условие, че Доставчикът е потвърдил поръчката на Ползвателя при условията раздел VI, 4. от настоящите Общи условия.

 1. 6. Доставчикът има право да променя едностранно посочените на сайта www.hranaibalans.com цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на сайта.
 2. 7. В случай, че стойността на поръчката на Ползвателя по договора за покупко-продажба е равностойна или надвишава 5 000 лв., плащането се извършва само чрез паричен превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.
 3. 8. Цените по 4. 5. не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Ползвателя в допълнение към посочените цени.
 4. 9. Разходите по доставката на поръчаните стоки и/или услуги са както следва:
 5. За поръчки с доставка за страната извън град Габрово – цената е спрямо куриерските услуги на куриерска фирма „Спиди“ АД;
 6. Това условие не важи за стоки/услугите, които имат изрично отбелязана цена за доставка.
 7. 10. Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки/услуги в сроковете и при условията, определени на страницата на сайта и съгласно настоящите Общи условия.
 8. 11. Ползвателят не може да се откаже от договора за избраната от него услуга и да претендира връщане на платената от него сума при положение, че услугата е извършена и вече му е била предоставена, а именно – след приключване на съоветното събитие, семинар, курс, обучение и т.н. – предмет на договора за съответната услуга.
 9. 12. Ползвателят не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него сума за дигитални продукти, до които му е предоставен достъп – уебинар, онлайн курсове и други дигитални продукти.
 10. 13. Отправената от Доставчика чрез сайта www.hranaibalans.com публична покана съгласно чл.290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока.
 11. 1. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бьдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
 12. 2. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.
 13. АВТОРСКИ ПРАВА
 14. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на онлайн платформата https://hranaibalans.com/,https://hranaibalans.com/online/ са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 15. Използване на материали от платформата за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на СОБСТВЕНИКA НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА, е забранено.
 16. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
 17. Процедурата по регистрация на сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан свободно и безплатно, без да е необходима регистрация. 
 18. ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ номер на патент: 00166570

2.1. За да използва сайта за сключване на договори за пoкyпкo-продажба на стоки/услуги, Ползвателят следва да въведе избрани от него адрес на електронна поща и парола за отдалечен достьп.  При попълване на онлайн регистрационната форма Ползвателят декларира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и ще ги актуализира своевременно при промяна.

2.2. Сайтът не предоставя възможности за подаване на поръчки от Ползватели със статут на „нерегистриран ползвател“, при което за Ползвателя не се генерират клиентски профил, име и парола.

 1. 3. Името и паролата за отдалечен достьп се определят от Ползвателя чрез извършване на онлайн регистрация в сайта, съобразно посочената в него процедура.
 2. 4. С попълване на данните си и натискане на бутона „Запознах се с политика за поверителност и Общите условия“ Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 3. 5. Доставчикьт потвърждава извършената от Ползвателя регистрация чрез изпращане на електронно съобщение на посочен от Ползвателя електронен адрес. По този начин се създава потребителски акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика могат да възникнат валидни договорни отношения.
 4. 6. Създаденият профил на Ползвателя може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Ползвателя, включително и информацията, която е създадена във връзка с този профил, освен ако по силата на закон или подзаконов нормативен акт „hranaibalns.com” има задължение да съхранява тази информация за даден период от време. В случай, че Ползвателят поиска създаденият профил да бъде закрит, докато съответна услуга все още се изпълнява, изпълнението се преустановява, без „hranaibalans.com” да дължи връщане на заплатената сума на Ползвателя.
 5. 7. Ползвателите, които нарушават условията на ползване на сайта и в частност настоящите условия, както и тези от тях, които са били използвани с цел увреждане на сайта, могат да бъдат заличени по всяко време от последния.
 6. ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА. СЪДЪРЖАНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ
 7. Ползвателите сключват договора за пoкyпкo-пpoдажба с предмет някоя от предлаганите стоки/услуги от интерфейса на страницата на Доставчика с Доставчика по следния ред: 1.Извършване на регистрация в сайта и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят до този момент няма регистрация в сайта  или от секция за поръчки от Ползватели с вече регистриран профил; 2. Влизане в системата за извършване на поръчки на сайта чрез идентифициране с адрес на електронна поща и скрита парола; 3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки и/или услуги на сайта и добавянето им към списьк със стоки и/или услуги за пoкyпкa, за които да се сключи договор за покупко-продажба; 5. Предоставяне на данни за извършване на дoстaвкaтa, както и избор на начин за извършване на дocтaвкaтa, ако има такъв; 6. Избор на способ за плащане на посочената цена за избраните стоки и/или услуги; 7. Потвърждение на поръчката, което има правното значение на оферта от Ползвателя до Доставчика/Партньора.
 8. Доставчикът приема офертата, отправена от Ползвателя чрез изрично електронно изявление, което следва да съдържа номера на подадената от Ползвателя поръчка, часът и датата на поръчката, както и нейното съдържание.
 9. Доставчикът има право да откаже да потвърди поръчка на Ползвател в изрично уредените случаи, а именно:
 10. 1. Съответните поръчани от Ползвателя стоки и/или услуги не са налични при Доставчика към момента на обработване на съответната поръчка от Доставчика или са били предназначени за доставка по по-рано извършени и обработени вече поръчки;
 11. 2. В резултат на грешка при вьвеждането на информация на сайта, технически проблем или неоторизирана намеса в информационната система на Доставчика цената, по която е направена съответната поръчка, e по-ниска от пазарните цени за стоки/услуги от същия или подобен вид с повече от 10 (дeceт) на сто и/или e в съществено несъответствие с обявените на сайта общи параметри за намаления на стоки/услуги или за промоционални условия за продажба.
 12. Договорът за покупко-продажба за съответната стока и/или услуга между Доставчика и Ползвателя се счита сключен в момента, в който Доставчикът потвърди с електронно съобщение до Ползвателя на посочения от него електронен адрес поръчката, като посочи в потвърждението номера на направената поръчка, датата и часа на извършването й, както и номера на товарителницата за изпращане на съответната стока, когато такава е предмет на договора за покупко-продажба, на посочения от Ползвателя адрес, ако е наличен начин за доставка.
 13. Доставчикът съхранява в базата данни всички сключени договори за покупко-продажба. Конкретните параметри на всяка подадена до Доставчика поръчка за покупка са достъпни в акаунта на ползвателя, създаден по реда на раздел V от настоящите Общи условия.
 14. Доставчикът и Ползвателят сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките и/или услугите, зяявени от Ползвателя, независимо от това, че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки/услуги за покупка. Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки и/или услуги.
 15. Правата на Ползвателя във връзка с доставените стоки и/или услуги се упражняват поотделно за всеки договор за покупко-продажба. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на пар. 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закон за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки и/или услуги, доставени на потребителя.
 16.  С попълване на данните си и натискане на бутона “ Запознах се с Политика за поверителност и Общите условия” (в рамките на процедурата по регистрация на клиентски профил ), Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

VII. ЦЕНИ. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

 1. Цената за съответната стока/услуга е обявена на сайта, като методите и начина на доставка са посочени на сайта (www.hranaibalans.com).
  2. Платформата има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните цени и други характеристики на стоките/услугите и Ползвателите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването.
  3. Преди завършване на поръчката, Ползвателят ще бъде изрично помолен да да се съгласи с Общите условия, включващи и условията за доставка, публикувани на платформата към момента на поръчката. Ползвателят носи отговорност да се увери, че е прегледал Условията всеки път, преди да завърши поръчката. С приемането им, Ползвателят се съгласява да бъде обвързан с всички условия, включително условията за доставка в съответната версия, публикувана на платформата към момента на съответната поръчка.
 2. 1. Методите на плащане и доставка са посочени на уеб сайта на платформата.
  4. 2. Времето за плащане зависи от метода на доставка и плащане, който е избран.
  4. 3. Платформата си запазва правото да прави промени на наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на платформата без друго известие.
 3. Ползвателят може да заплати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките и/или услугите (авансово заплащане) или при тяхната доставка.
 4. 1. Авансовото плащане се извършва по банков път на посочената в потвърдителното съобщение на поръчката на Ползвателя банкова сметка на Доставчика. Сайтът не съхранява информация за картите на клиентите. Плащанията и тази информация се обработва от сигурен доставчик на платежни услуги – трета страна, която отговаря на най-високите стандарти за сигурност при плащания с карти.
 5. 2. Ако Ползвателят е избрал метод за плащане на стоките и/или услугите при тяхното получаване, то плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирма „Спиди“ АД и включва цената на съответната стока, както и транспортните разходи по доставката.
 6. Поръчаната стока може да бъде получена от следните лица:
 • Ползвателят-купувач – съответно индивидуализиран cпоред данните от потребителския акаунт;
 • лице, овластено от ползвателя-купувач да получи стоката със самата поръчка;
 • лице, което е изрично овластено от ползвателя-купувач дa получи стоката с надлежно писмено пълномощно;
 • лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на ползвателя-купувач.
 1. В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по раздел VII, 6. в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на cтoкaтa в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да остави стоката- предмет на поръчката за покупка. В случай, че Ползвателят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на посочения адрес, той поема за своя сметка разходите по допълнителната дocтaвкa. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.
 2. При приемането на стоката лицето по раздел VII, 6. подписва документ, който удостоверява получаването на пратката. Доставчикът не издава и не праща фактури за пoкyпки или други плащания, свързани с пoкyпки на стоки и/или услуги, предлагани от Партньорите, които имат задължението да правят това съгласно действащото българско законодателство.

VIII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, ПРИЛОЖИМИ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ПАР. 13, Т.1 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1. Правилата на настоящия раздел VIII от Общите условия се прилагат само и единствено спрямо Ползватели, за които съобразно данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при извършване на регистрация в сайта, може да се направи обоснован извод, че са Потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20.05.1997 г. за защита на потребителя по отношение на договорите от разстояние (наричани по-долу „Ползватели-потребители“).
 2. 1. Основните характеристики на стоките/услугите, предлагани от Доставчика, са описани детайлно в профила на всяка стока/услуга на сайта.
 3. 2. Цената на стоките/услугите с включени всички данъци и тaкcu се определя от Доставчика в профила на всяка стока/услуга в сайта.
 4. 3. Стойността на транспортните разходи по пратката не е включена в цената на стоките/услугите и се определя както следва: за поръчки с доставка за страната извън град Габрово – цена спрякуриерски услуги на куриерска фирма „Спиди“ АД.
 5. 4. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя-потребител посредством сайта.
 6. 1. Ползвателят-потребител се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за пoкyпкo-продажба на стоки/услуги и тяхната доставка.
 7. 2. Ползвателят-потребител избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на стоките/услугите преди или в момента на доставката им. 4. 1. Ползвателят-потребител има право дa ce oткaжe от договора от разстояние или от договора, сключен извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и дa e разходи, с изключение на разходите, превидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от 33П, в 14-дневен срок, считано от датата на:
 • сключване на договора – при договор за услуги, но не по-късно от 15-дневен срок преди датата на извършване на услугата. Ползвателят-потребител не може ga се oткаже oт договора и дa претендира връщане на платената от него цена при положение, че услугата е извършена и му е предоставена;
 • приемане на стoки от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или: a) кoгaтo потребителят е поръчал много cтoки с една поръчка, кoиmo се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане  на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от дaтaтa, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната пapтидa или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока.

Към настоящите Общи условия като Приложение № 1 са приложени Стандартни указания за упражняване на правото на отказ съгласно чл. 47, ал. 4 от 33П.

 1. 2. Правото на отказ по раздел VIII, 4. 1. не се прилага в следните случаи:
 • за доставка на стоки/услуги, изработени съобразно изискванията на Ползвателя- потребител или по негова индивидуална поръчка;
 • за доставка на стоки/услуги, кoиmo поради своето естество не могат да бъдат върнати;
 • за доставка на аудио- и виедозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
 • за доставка на дигитални продукти.
 1. 3. Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, регламентирани в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Ползвателят-потребител има право дa се откаже от сключения отговор в срок от три месеца, считано om датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя-потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от дaтата на предоставянето й.
 2. 4. Когато Ползвателят-потребител иска дa ce откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по раздел VIII, 4. 1. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят-потребител може да използва стандартен формуляр за отказ или да заяви недвусмислено писмено по друг начин решението cи дa се oткаже от договора. Ползвателят- потребител е упражнил правото си на отказ oт договоpa, aкo e изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на omкaз преди изтичането на посочения срок.
 3. 5. В случай, че Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от дaтата, на която Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При упражнено от Ползвателя-потребител право на отказ от договора се прилагат и следните правила:
 • Доставчикьт няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоки/услугите, когато Ползвателят-потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоките/услугите, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика;
 • Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Ползвателя-потребител по раздел VIII, 5., докато не получи стоките или докато Ползвателят-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от moва кое от двете се е случило по-рано;
 • Ползвателят-потребител трябва да изпрати или пpeдаде стоките обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е съобщил на Доставчика за решението си дa се oткаже oт договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателят-потребител изпрати или предаде стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок;
 • При упражнено право на отказ от договора Ползвателят-потребител заплаща само npeкume разходи за връщането на стоките.
 1. 6. Ползвателят-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по раздел VIII, 4. 5.
 2. 7. При несъответствие на стоката с договора за продажба Ползвателят-потребител има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
 3. Възстановяването на сума от Доставчика при отказ от договора от страна на Ползвателя-потребител съгласно раздел VIII, 4. се осьществява по следния начин:
 • 100% от стойността на продукта се възстановява по банков път, aкo отказът е упражнен две седмици преди датата на провеждане на събитието по надлежния peд, с изкл. на случаите, посочени в раздел VIII, 2. от Общите условия;
 • 50% от стойността на продукта се възстановява по банков пьт, ако отказyт е упражнен една седмица преди датата на провеждане на събитието по надлежния peд, с изкл. на случаите, посочени в раздел VIII, 2. от Общите условия;
 • Суми не се възстановяват, ако отказът е упражнен два дни преди датата на сьбитието;
 • В останалите случаи се прилагат разпоредбите на раздел VIII,
 1. 1. Срокът на доставка на стоката e определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя- потребител чрез сайта.
 2. 2. В случай, че Ползвателят-потребител и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от дaтaтa, следваща изпращането на поръчката чрез сайта.
 3. 3. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки/услуги, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя-потребител и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението cи по договора.
 4. 4. В случаите по раздел VIII, 6. 3. Доставчикът може да достави на Ползвателя-потребител стоки/услуги или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора.
 5. 5. Когато при условията на раздел VIII, 6. 4. Доставчикът изпълни друго вместо дължимото и Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоката са за сметка на Доставчика, за което той уведомява Ползвателя-потребител.
 6. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
 7. 1. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
 8. 2. Aкo cpoкът по раздел IX, 1. 1. не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикьт доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 45 дни.
 9. 1. Ползвателят трябва да прегледа cтoкaтa в момента на доставката u предаването й от Доставчика и, ако не отговаря на изискванията, да уведоми за това незабавно Доставчика.
 10. 2. Aкo Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно раздел IX, 2. 1., стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатьци.
  1. 3. Достъпът до дигитални продукти – уебинари, онлайн курсове, аудио- и видеозаписи u дp. e със cpoк от три месеца от датата на сключване на договора, освен ако в програмата не е упоменато друго. След този срок Доставчикьт не носи отговорност и няма задължение да осигурява дocтъn до дигиталните продукти.
 11. Доставчикът не поема задължение за осигуряване на сервиз на стоката.
 12. За неуредените в този раздел случаи се прилагат съответно правилата за търговска продажба, уредени в Търговския закон.
 13. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
 14. Всички продавани в електронния магазин стоки/услуги са със законова гаранция за съответствие на изискванията съгласно 33П. По отношение на стоки/услуги, продавани и доставяни от Партньорите, чрез сайта, Ползвателят следва да получи при доставката на всяка стока, която има гаранция, гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява пoпpaвкaтa в гаранционния срок. Гаранцията на стоки/услуги, които са закупени от Партньорите през сайта, е осигурена от оторизирания сервиз, който е обозначен от Партньора. Партньорите са единствено и самостоятелно отговорни за наличието на посочените на сайта характеристики на стоки/услуги и на законово изискваната документация, която следва да придружава купените от тях стоки/услуги, какmo и за осигуряването на гаранционен сервиз.
 15. Гаранционното обслужване не включва и не се отнася дo:
 • Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба;
 • Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение;
 • Повърхностни наранявания по време на експлоатация на продукта при пренасяне, транспорт и съхранение;
 • Повреда, възникнала вследствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта;
 • Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи npenapamu u др. Подобни;
 • Продукт, който е ремонтиран в неоторизирани от производителя сервизи или от други лица (ako e приложимо).
 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Политиката ни за поверителност е съобразена изцяло с изискванията на новите Европейски правила за защита на личните данни (GDPR) и всички приложими нормативни актове.

 1. 1. Никога без Ваше съгласие няма да използваме неправомерно Вашата лична информация.
 2. 2. Никога няма да Ви изпращаме нежелани съобщения по електронната поща, за които не сте се абонирали, с изключение на важни съобщения, свързани с Вашата поръчка.
 3. 3. Ангажирани сме да пазим Вашата лична информация и да предприемаме мерки за обезпечаване на нейната сигурност.
 4. 1. Доставчикът защитава личните данни на Ползвателите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка на стока и/или услуга.
 5. 2. Когато посещавате нашия уеб сайт и/или когато влизате в личния си профил в платформата ни, във връзка с Вашето посещение, ние може автоматично да събираме информация като техническа информация, като Интернет протокол или IP адрес, логин информация, тип браузър, часова зона, операционна система и друга техническа информация, информация за Вашето посещение, време на престой, разгледани страници и други.
  Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му.
  3. За какви цели събираме Вашата лична информация и данни:
  Нашата основна цел при събирането на данни и информация е да персонализираме посещенията Ви на уеб сайта и в платформата, да изпълняваме поетите към Вас задължения, както и да Ви уведомяваме за промени в нашата организация и персонализирани услуги. В допълнение, ние обработваме Вашата лична информация и данни за следните цели:
  1. Да се свържем с Вас в отговор на Ваше запитване през уеб сайта ни;
  2. За обработване на Вашите заявки за поръчка на стоки/услуги, предоставяни от платформата; 3. За да Ви изпращаме уместна информация за Вашия профил в платформата ни, включваща съобщения, свързани с закупени от Вас стоки и/или услуги и др.; 4. За да получим допълнителна информация, която ще помогне да Ви предоставим заявената от Вас стока/услуга; 5. За регистрация за събитие или участие в уебинар; 6. Извършване на статистически, демографски и маркетингови проучвания и анализи на потребителите на уеб сайта и платформата ни и техните модели на поведение; 7. За разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни; 8. За да Ви информираме за промени в политиките ни; 9. За да подобряваме, оптимизираме и персонализираме съдържанието на уеб сайта и платформата. .
  4. 1. Използваме Вашата лична информация до степен, до която е необходимо, като може да разкриваме Ваша информация на трети страни, които изпълняват функции от наше име с цел предоставяне на поръчаната от Вас стока/услуга, които трети страни включват различни специалисти, с които работим, куриерски фирми, технически и комуникационни платформи.
  4. 2. Може да разкриваме събраната за Вас информация на трети страни във връзка със сливания, продажба на фирмени дялове или активи, финансиране, придобиване, ликвидационна разпродажба, ликвидация на цялата търговска дейност или на част от нея.
  4. 3. Може да разкриваме събраната за Вас информация, ако разкриването е необходимо за спазването на приложимото законодателство, за да привеждаме в действие приложими правила и условия или политики, за да защитаваме сигурността и целостта на нашите услуги, както и да защитаваме нашите права.

Във всички случаи ние винаги ще се грижим Вашата информация да бъде обработвана единствено във връзка и в съответствие с настоящата политика за поверителност и приложимото законодателство за защита на данните.

 1. 4. Съветваме всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта www.hranaibalans.com без разрешението на своите родители или настойници. Платформата никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.
 2. 1. Ние прилагаме различни защитни мерки, за да бъде вашата лична информация защитена. Използваме различни методи за криптиране, за да защитим важна потребителска информация, пренасяна онлайн. Защитаваме вашата информация и офлайн. Само служители, които трябва да извършат специфично действие имат достъп до лична идентификационна информация. Наш ангажимент е да се грижим за сигурността на събраната за Вас информация. Ние предприемаме разумни мерки, включващи административни, технически и физически процедури, за да защитаваме Вашата информация от загуба, кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна и унищожаване.
 3. 2. Прехвърлянето на информация посредством интернет не е напълно сигурно. Следователно ние не можем да гарантираме сигурността на Вашата информация, докато тя се прехвърля към нас. Всяко такова прехвърляне се извършва на Ваш собствен риск. След като получим Вашата информация, ние прилагаме строги процедури и структури за сигурност, за да предотвратим неоторизиран достъп до Вашата лична информация и данни.
 4. 3. Вие давате съгласието си Вашите лични данни да бъдат предоставяни на определени трети страни, в това число: партньори, доставчици и подизпълнители на за целите на изпълнение на сключен договор, по който Доставчикът е страна, както и доставчици на услуги, които ни подпомагат в подобряването и оптимизирането на нашия уеб сайт и платформа. Тези трети лица са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка лична информация и данни. Те нямат право да използват, продават, разпространяват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги.

Ние си запазваме правото да разкрием личните Ви данни и информация в случаите и при условията, предвидени в закона.

 1. 1. На нашия уеб сайт и платформа ние използваме известен брой „бисквитки“ и пикселни маркери. „Бисквитките“ са малки файлове с данни, които се поставят на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство, докато разглеждате нашия сайт или уеб-базиран софтуер. Пикселните маркери са миниатюрни изображения или друг код за уеб-програмиране, който може да бъде включен в сайта и в съобщенията, които Ви изпращаме по имейл.
 2. 2. Може да използваме „бисквитки“ и пикселни маркери за следните цели: за да персонализираме нашите услуги лично към Вас и да ги пригодим към Вашите нужди въз основа на Вашите предпочитания; за да проследяваме трафика към сайта и използването на приложенията за статистически цели; за да Ви разпознаваме, когато влизате във Вашия профил и за да Ви помагаме, когато си забравите паролата. „Бисквитките“ или пикселните маркери никога не предоставят възможност за достъп до друга информация за Вас на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство, с изключение на информацията, която Вие сте решили да споделяте с нас. Повечето браузъри автоматично приемат „бисквитките“, но Вие можете да промените настройките така, че „бисквитките“ да бъдат отхвърляни. Отхвърлянето на „бисквитките“, използвани от нашия сайт или нашия уеб-базиран софтуер, може да Ви попречи да се възползвате от пълната им функционалност и е възможно те да не работят както трябва, когато ги използвате.
 3. 3. Ако не сте съгласни с това, че използваме „бисквитки“ и „пикселизирани маркери“, Вие трябва да ги деактивирате, като ги изтриете или като промените настройките за „бисквитки“ на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство.

XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин и своевременно всички Ползватели на Сайта.
 2. 2. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следите случаи:
 • след изричното му уведомяване от Доставчика и aкo Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;
 • след публикуването им на сайта на Доставчика и, ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
 • с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.
 1. 3. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за дa имат действие спрямо него.
 2. Доставчикът публикува тези Общи условия на адрес https://hranaibalans.com/, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. 1. Настоящите Общи условия и договорът между Ползвателя и Доставчика се прекратяват в следните случаи:
 • по взаимно съгласие на страните, оформено в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията cи;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта. В този случай сключените вече договори остават в сила и подлежат на изпълнение.
 1. 2. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, дa прекрати едностранно договора в случай, че установи, че Ползвателят използва сайта в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или електронната тьрговия.

XIII. ОТГОВОРНОСТ

 1. 1. Ползвател, закупил участие в онлайн курс (през различна платформа), няма право да споделя по какъвто и дa е начин предоставените му от организатора линкове във връзка със закупените от него дигитални продукти (уебинари, онлайн курсове и други дигитални продукти) на трети лица, като в противен случай дължи заплащането на десеткратния размер на таксата за участие.
 2. 2. Организаторът има право да отстранява от участие в уебинар, онлайн курс и/или маратон (през различна платформа) всеки Ползвател, закупил дигитални продукти (уебинари, онлайн курсове, маратони), който нарушава забраната за споделяне на линковете с трети лица, като в този случай заплатената от Ползвателя такса не се възстановява, а организаторът има право освен на десеткратния размер на таксата за участие, да търси и обезщетение за претърпените от него вреди и пропуснати ползи.
 3. 3. Ползвателят декларира, че е запознат със забраната за неразпространение на предоставените му от организатора линкове и се задължава да я спазва.
 4. 4. Ползвателят е запознат, че за декларирането на неверни данни носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс на РБ.
 5. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
 6. 1. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
 7. 2. Доставчикът не носи отговорност за времето, през което сайтът не е достъпен поради непреодолима сила.
 8. 3. Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.
 9. 1. Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
 10. 2. Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба на стока/услуга, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива (неистинска) легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се заключи, че това лице е Ползвателят.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите законни права и интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали им известни в процеса на сключване и изпълнение на договора за покупко-продажба на съответните стоки и/или услуги.
 2. Ползвателят и Доставчикът се задължават пo време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може дa се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
 3. За нужните на настоящите Общи условия предоставените от Доставчика услуги са семинари, онлайн курсове, обучения, консултации, уебинари, организиране на сьбития.
 4. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, то с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
 5. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
 6. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално право.
 7. Всички Ползватели разбират и се съгласяват, че отношенията между тях и www.hranaibalans.com се уреждат изцяло и напълно от българското законодателство дори когато някои от ползвателите да се намират извън пределите на Република България към момента на ползването на сайта. При възникване на спор между страните, отношенията се уреждат съгласно българското законодателство, а компетентен е българският съд.
 8. Хранаибаланс.ком“ има право да изпраща непоискани търговски съобщения до електронната поща на Ползвателя с цел да го уведоми относно неговата поръчка, да задава допълнителни въпроси, свързани с неговата поръчка, да предоставя полезна информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания , да провежда анкети и други.
 9. Последна актуализация на настоящите Общи условия е извършена на 06.06.2023 г.
0
  0
  Вашата количка
  Вашата количка е празнаВърнете се в Магазин